Regulamin portalu internetowego


Portal internetowy dostępny pod adresem https://www.quanmedia.pl/ prowadzony przez Quanmedia Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, udostępniony jest na zasadach określonych niniejszym dokumentem (dalej Regulaminem).
Dane kontaktowe Usługodawcy:
a) numer telefonu: +48 787 732 239,
b) adres e-mail: biuro@quanmedia.pl.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

I. Definicje

1. Portal - portal internetowy działający pod adresem https://www.quanmedia.pl/.
2. Usługodawca – Quanmedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi pod adresem ul. Żwirki 17, 90-539 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000539599, NIP: 7272794495, REGON: 360250028, kapitał zakładowy 5.000 zł.
3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot, któremu prawo przyznaje zdolność prawną korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę.
4. Usługa – usługa dostępna i świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu.
5. Umowa – umowa zawarta na odległość za pośrednictwem Portalu, której przedmiotem jest realizacja Usługi na rzecz Użytkownika.
6. Projekt - projekt graficzny, strona internetowa lub inny utwór dostarczany w formie cyfrowej lub w postaci utrwalonej, stanowiący przedmiot prawa własności intelektualnej
7. Formularz zamówienia – formularz dostępny na Portalu umożliwiający dokonanie złożenia zamówienia na Usługę.

II. Postanowienia ogólne

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
3. Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcy danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa
Polityka prywatności Portalu. Usługodawca może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcy na Portalu.
7. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
8. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

III. Ogólne warunki świadczenia usług

1. Usługodawca za pomocą Portalu świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu wypełnienia Formularza zamówienia w celu zawarcia umowy oraz inne usługi, w tym usługi hostingowe na warunkach określonych Regulaminem.
2. Usługi są świadczone przez Usługodawcę przez czas określony zgodnie z charakterem danej usługi lub zgodnie z zawartą z Użytkownikiem umową.
3. Usługodawca świadczy usługi wyłącznie na rzecz Użytkowników będących przedsiębiorcami, tj. zawierających umowę z Usługodawcą w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcy:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies oraz JavaScript zaktualizowana do ostatniej dostępnej wersji (obsługiwane przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge),
c) dostęp do poczty elektronicznej.
5. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

IV. Usługi – tryb składania zamówienia

1. Usługodawca za pośrednictwem Portalu udostępnia Użytkownikom możliwość zamówienia Usługi zgodnie z opisami zawartymi na Portalu, w szczególności usługi projektowe oraz graficzne.
2. Informacje dotyczące Usługi znajdujące się na stronie Portalu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
3. Wszelkie ceny podane na stronie Portalu podawane są w polskich złotych (PLN).
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Usług dostępnych na Portalu, wprowadzania nowych Usług jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mają zastosowania do umów zawartych przed wprowadzeniem przez Usługodawcę zmian.
5. Usługi, o których mowa w ust. 1 świadczone są przez Usługodawcę odpłatnie – chyba, że charakter nieodpłatny danej usługi wynika w sposób wyraźny z opisu zawartego na stronie Portalu.
6. Usługi w postaci hostingu, rejestracji domeny oraz instalacji i utrzymania certyfikatu SSL są usługami towarzyszącymi i mogą zostać zamówione wyłącznie w przypadku zamówienia Projektu strony internetowej.
7. Użytkownik w celu zamówienia usługi wypełnia dostępny na Portalu Formularz zamówienia, wskazując w nim rodzaj wybranej usługi, ilość (jeżeli dotyczy) oraz pozostałe wymagane w danym przypadku informacje (zgodnie z Formularzem zamówienia).
8. Przesłanie zamówienia Usługodawcy następuje poprzez kliknięcie przez Użytkownika w pole „Zamawiam i płacę” aktywne po poprawnym wypełnieniu Formularza zamówienia.
9. Usługodawca po otrzymaniu zamówienia przesyła niezwłocznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia oraz określającą istotne warunku umowy, która zostaje zawarta w związku ze złożeniem i potwierdzeniem zamówienia.
10. Wraz z otrzymaniem przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w ust. 8 pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia.
11. Użytkownik składający zamówienie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Usługodawcę jego logotypu oraz grafiki przedstawiającej wykonaną przez Usługodawcę stronę internetową w ramach zamówienia w materiałach marketingowych, w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Usługodawcy w ramach portfolio.

V. Usługi – realizacja zamówienia

1. Usługodawca przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu od Użytkownika płatności za Usługę oraz po ustalaniu wszystkich niezbędnych szczegółów realizacji zamówienia zgodnie z charakterem wybranej przez Użytkownika Usługi i otrzymania od Użytkownika niezbędnych treści mających stanowić element Projektu.
2. Użytkownik może przekazać uwagi dotyczące realizacji zamówienia podczas wypełniania Formularza zamówienia lub drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy biuro@quanmedia.pl.
3. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od charakteru Usługi. Orientacyjny czas realizacji zamówienia wskazywany jest w opisie Usługi na stronach Portalu. Orientacyjny czas realizacji może ulec wydłużeniu z przyczyn zależnych od Użytkownika (np. niedostarczenie wymaganych treści).
4. W przypadku Usługi w rodzaju przygotowania Projektów Użytkownik ma prawo do żądania wprowadzania poprawek w przygotowanym przez Usługodawcę Projekcie.
5. Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia ewentualnych poprawek w terminie 3 dni od momentu otrzymania Projektu. Brak zgłoszenia poprawek w zakreślonym terminie lub zgłoszenie poprawek wyłącznie w odniesieniu do części Projektu oznacza kolejno akceptację całego Projektu lub akceptację części Projektu w odniesieniu do której nie zgłoszono poprawek.
6. Po otrzymaniu Projektu z naniesionymi poprawkami Użytkownik ma prawo do zgłoszenia kolejnej poprawki dotyczącej tej samej części Projektu w terminie 3 dni od momentu otrzymania Projektu.
7. Możliwość żądania wprowadzenia poprawek w zakresie realizacji Usług innych niż określone w ust. 5 i 6 dostępna jest jedynie po uprzednim uzgodnieniu z Usługodawcą.
8. Usługodawca zastrzega, iż poprawki, o których mowa w ust. 5 i 6 nie mogą prowadzić do stworzenia nowego Projektu, lecz mogą dotyczyć wyłącznie zmian elementów istniejącego Projektu.
9. Usługodawca przesyła Projekty na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas wypełniania Formularza zamówienia. Komunikacja z Usługodawcą odbywa się na jego adres e-mail biuro@quanmedia.pl.
10. Warunki realizacji zamówienia ustalone pomiędzy stronami w sposób określony w ust. 2 stanowią integralną część umowy.
11. W przypadku niedostarczenia przez Użytkownika treści, które zgodnie z charakterem usługi powinny zostać umieszczone w Projekcie (np. tekst, logo itd.), Usługodawca zastępuje je innymi tymczasowymi elementami. Po dostarczeniu przez Użytkownika właściwych treści w terminie 60 dni od zamówienia usługi, Usługodawca zamieszcza je w Projekcie. Po terminie 60 dni od zamówienia usługi dostarczone treści mogą zostać wprowadzone jako osobna, odpłatna usługa.
12. Usługodawca przesyła ostateczną wersję Projektu związanego z realizacją zamówienia na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas wypełniania Formularza zamówienia.
13. Usługodawca udziela 12 miesięcy gwarancji na wykonane strony internetowe. Bieg terminu reklamacji rozpoczyna się od momentu umieszczenia strony internetowej na serwerze docelowym. Gwarancją objęte są wyłącznie wady strony wynikające z błędów Usługodawcy. Gwarancje nie obejmuje wad strony internetowej wynikającej z działania Użytkownika lub osób trzecich.
14. Wykonanie prac wykraczających poza zakres poprawek lub niezwiązanych z gwarancją Usługodawcy niesie za sobą konieczność złożenia odrębnego zamówienia i uiszczenia wynagrodzenia zgodnie z wyceną dokonaną przez Usługodawcę.

VI. Warunki szczególne usług Projektowych

1. Strony internetowe (włączając w to sklepy internetowe) przygotowane na podstawie szablonu umieszczane są wyłącznie na powierzchni hostingowej udostępnionej przez Usługodawcę.
2. Usługa hostingu jest usługą dodatkowo odpłatną chyba, że co innego wynika z treści opisu usługi.
3. Strony internetowe przygotowane według indywidualnego projektu mogą zostać zamieszczone na serwerze zewnętrznym wskazanym przez Użytkownika. W celu umieszczenia strony na serwerze docelowym Użytkownik jest zobowiązany do przekazania Usługodawcy danych umożliwiających dostęp do FTP i bazy MySQL.
4. Serwer zewnętrzny, o którym mowa w ust. 2 powinien posiadać minimum następujące parametry techniczne:
a) jedna baza MySQL w wersji 5.1 lub wyższej,
b) PHP w wersji 5.4,
c) 500 MB (megabajtów) powierzchni dyskowej dostępnej do zapisu.
5. W przypadku Projektu dotyczącego logotypu, logotypu z księgą znaku lub kompletnej identyfikacji wizualnej, Usługodawca przygotowuje 3 warianty Projektu. Użytkownik może wybrać wyłącznie jeden wariant, a następnie zgłosić ewentualne wykonanie poprawek.
6. W przypadku Projektów innych niż wskazane w ust. 5 Usługodawca przygotowuje wyłącznie jeden wariant Projektu.
7. Użytkownik nie nabywa żadnych praw (w szczególności praw autorskich majątkowych lub licencji) do systemu CMS wykorzystywanego przez Usługodawcę do stworzenia strony internetowej. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do:
a) kopiowania jakichkolwiek plików źródłowych systemu ani jego fragmentów,
b) wykorzystywania jakichkolwiek plików źródłowych systemu ani ich fragmentów do tworzenia strony internetowych innych niż strona internetowa tworzona przez Usługodawcę na podstawie zamówienia Użytkownika,
c) udostępniania plików źródłowych systemu osobom trzecim.

VII. Hosting na serwerach Usługodawcy

1. W ramach usługi hostingowej Usługodawca nie udostępnia Użytkownikowi dostępu na poziomie administracyjnym do serwera.
2. Podstawowa cena usługi hostingowej dotyczy utrzymania wyłącznie jednej strony Użytkownika przez okres nieprzekraczający jednego roku oraz utrzymania jednej skrzynki e-mail o pojemności do 1 GB (gigabajta).
3. Usługodawca zastrzega, iż w przypadku zajęcia przez Użytkownika ilości miejsca na serwerze przekraczającej 200 MB lub generowania przez stronę dużego ruchu (ponad 1.000 wejść dziennie), Użytkownik może zostać zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty za hosting lub wykupienia osobnego serwera.
4. Usługodawca oświadcza, iż w ramach świadczenia usług hostingowych wykorzystuje serwery utrzymywane przez zewnętrzny podmiot tj. HITME.pl – Marek Bajerski ul. Franciszka Mamuszki 17a,
80-178 Gdańsk. HITME.pl deklaruje uptime (czas nieprzerwanej dostępności do usług hostingowych) na poziomie 99,9% rocznie. W przypadku niespełnienia deklarowanego czasu dostępności usługi Użytkownik zgłasza roszczenie reklamacyjne bezpośrednio do HITME.pl. W przypadku zgłoszenia reklamacji Usługodawcy, ten przekazuje reklamację to HITME.pl, które przyjmuje odpowiedzialność z tytułu realizacji usług hostingowych świadczonych na własnych serwerach.
5. Użytkownik może wykupić przedłużenie okresu hostingu na kolejny rok. O woli przedłużenia okresu hostingu Użytkownik informuje Usługodawcę przed upływem bieżącego terminu świadczenia usługi, ale nie później niż przed upływem 14 dni od dnia jego zakończenia. Brak informacji o woli przedłużenia okresu hostingu lub nieuiszczenie płatności za hosting skutkuje zaprzestaniem świadczenia usługi przez Usługodawcę i usunięciem danych z serwera.

VIII. Domeny

1. Domeny zamówione przez Użytkownika zostają zarejestrowane na okres czasu wynoszący jeden rok z możliwością przedłużenia na kolejne roczne okresy.
2. Użytkownik może złożyć zamówienie na domenę wyłącznie dla strony internetowej utrzymywanej na serwerach Usługodawcy.
3. Użytkownik w trakcie składania zamówienia zobowiązany jest do wskazania danych, które mają zostać wskazane w trakcie rejestracji domeny przez Usługodawcę. W przypadku niewskazania przez Użytkownika danych do rejestracji domena zostanie zarejestrowana na dane Usługodawcy.
4. Brak przedłużenia okresu rejestracji domeny skutkuje uniemożliwieniem działania przypisanej do niej strony internetowej oraz pociąga za sobą ryzyko zarejestrowania domeny przez inny podmiot. Wolę przedłużenia okresu rejestracji domeny Użytkownik wyraża w sposób określony w roz. VII ust. 5.

IX. Certyfikat SSL

1. Usługa instalacji i utrzymania certyfikatu SSL Let’s Encrypt świadczona jest w cyklu rocznym. Użytkownik nie jest zobowiązany do przedłużenia okresu usługi na kolejny cykl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za możliwe negatywne skutki braku certyfikatu SSL dla strony internetowej Użytkownika.
2. Certyfikat SSL może zostać zainstalowany wyłącznie dla strony internetowej utrzymywanej na serwerach Usługodawcy.

X. Płatności za Usługi

1. Usługodawca umożliwia płatność za Usługi w formie przedpłaty:
a) za pośrednictwem systemu Przelewy24 prowadzonego przez PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem systemu Przelewy24 (https://www.przelewy24.pl/regulamin),
b) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony przez mBank S.A. o numerze 16 1140 2004 0000 3702 7549 6125.
2. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa może ulec rozwiązaniu.
3. Usługodawca na życzenie Użytkownika dokumentuje sprzedaż Usługi fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia.

XII. Odpowiedzialność

1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy.
2. Usługodawca informuje, iż w przypadku otrzymania urzędowej lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych umieszczanych przez Użytkownika lub związanej z nimi bezprawnej działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych informując równocześnie Użytkownika o zamiarze i przyczynie uniemożliwienia dostępu do danych.
3. W przypadku, gdy dostęp do danych został uniemożliwiony przez Usługodawcę ze względu na zdarzenie, o którym mowa w ust. 2 łącznie z powiadomieniem Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych, Usługodawca nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z uniemożliwieniem dostępu do danych.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Użytkownika błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Użytkownika w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Portalu przez Użytkownika w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Portalu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Portalu nie może naruszać praw Użytkownika.

XIII. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcy usług świadczonych za pomocą Portalu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

XIV. Własność intelektualna

1. Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od podmiotów trzecich, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę na Portalu.
3. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

XV. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Portalu.
3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem (…) r.

Produkt dodany do koszyka

Przejdź do koszyka Kontynuuj zakupy
quanmedia